Drobečková navigace

Úvod > Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem

 

Cílovou skupinou Domova se zvláštním režimem jsou osoby starší 65 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění a osoby se stařeckou a Alzheimerovou demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

 

Posláním Domova se zvláštním režimem je zajistit uživatelům důstojné stáří a vytvářet vstřícné, klidné a bezpečné prostředí, ve kterém jsou maximálně zohledněny individuální potřeby a jedinečnost každého člověka.

V Domově se zvláštním režimem se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění a osobám se stařeckou a Alzheimerovou demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Specifickým potřebám těchto osob je přizpůsoben i režim při poskytování sociálních služeb.

Cíle poskytované služby je:

 • pomoci poskytovat podporu v uchování co nejdelších svých schopností                a dovedností, zejména ve vztahu ke své soběstačnosti
 • sociální služba je poskytována uživateli dle jeho individuálních, osobních potřeb
 • pořízení PC s internetem pro potřeby uživatelů
 • vybudování místnosti pro snoezelen
 • získání Značky kvality/ISO
 • další zdroje financování (dotace, granty, sponzoring atd.)
 • každý rok zrealizovat Den otevřených dveří
 • vydávat bulletin o Domově
 • pravidelné setkávání s rodinami uživatelů

Službu neposkytujeme:

 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje péči v zdravotnickém zařízení
 • osobám trpícím duševním onemocněním (např. schizofrenií, maniodepresivní psychózou, paranoiou atd.) a psychickou poruchou, která by ohrožovala jeho osobu či okolí a závažně narušovala kolektivní soužití
 • osoby, které nejsou v důsledku svého duševního zdraví schopni žít v otevřeném prostředí bez prostorových omezení
 • osobám trpícím Alzheimerovou chorobou II. a III. stupně (středně těžkou a těžkou)

 • osobám se středně těžkou a těžkou stařeckou demencí

 • osobám s celiakií
 • osobám se středně těžkou a těžkou mentální retardací
 • osobám léčeným nebo sledovaným pro infekční nebo parazitární chorobu (akutní i chronickou)
 • osobám léčeným nebo sledovaným pro tuberkulózu případně i pro venerickou chorobu v akutním stadiu
 • osobám se smyslovými vadami (praktická hluchota a slepota)
 • osobám, které pro své onemocnění komunikují pouze speciálními metodami komunikace, které personál domova neovládá (český znakový jazyk atd.)

Zásady poskytovaných služeb

 • Důstojnost - vytváříme podmínky pro důstojné prožití života ve stáří především respektováním individuality každého uživatele služeb, přičemž dbáme na zachovávání lidských práv, svobod a soukromí uživatelů služeb. Pracovníci projevují úctu ke každému zájemci/uživateli služby a respektují je bez ohledu na věk, sociální postavení, zdravotní stav apod.
 • Zdraví – poskytujeme péči a pomoc vycházející z individuálně určených potřeb uživatelů. Snažíme se rozvíjet či alespoň udržovat stávající schopnosti a soběstačnost uživatelů a přispívat tak k udržení fyzického i psychického zdraví.
 • Rozum – vytváříme příležitosti k tomu, aby uživatele mohli realizovat vlastní vůli, jednat na základě vlastního rozhodnutí a zapojovat se do rozhodování o směrování a aktivitách Domova.

 

Základní činnosti zajišťované v Domově se zvláštním režimem:

a) poskytnutí ubytování
• ubytování ve dvojlůžkových pokojů
• úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení

b) poskytnutí stravy 

 • poskytujeme celodenní stravování. Stravování je v souladu se zásadami zdravé výživy, s ohledem na věk a zdravotní stav uživatele 

c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
• pomoc při úkonech osobní hygieny
• pomoc při základní péči o vlasy a nehty
• pomoc při použití WC

d) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
• pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
• pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
• pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh
• pomoc při podávání jídla a pití
• pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů
• pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

f) sociálně terapeutické činnosti
• socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních  a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob

g) aktivizační činnosti
• pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím
• nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
• pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů