Drobečková navigace

Úvod > Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem

 

Cílovou skupinou Domova se zvláštním režimem jsou osoby starší 65 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění a osoby se stařeckou a Alzheimerovou demencí, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

 

Posláním Domova se zvláštním režimem je zajistit uživatelům důstojné stáří a vytvářet vstřícné, klidné a bezpečné prostředí, ve kterém jsou maximálně zohledněny individuální potřeby a jedinečnost každého člověka.

V Domově se zvláštním režimem se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění a osobám se stařeckou a Alzheimerovou demencí, , jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Specifickým potřebám těchto osob je přizpůsoben i režim při poskytování sociálních služeb.

 

Cílem poskytované sociální služby je:

 • pomoci poskytovat podporu v uchování co nejdelších svých schopností a dovedností, zejména ve vztahu ke své soběstačnosti
 • sociální služba je poskytována uživateli dle jeho individuálních, osobních potřeb

 

 

 

V souladu s §91 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách může Domov pro seniory odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb, pokud:

 • poskytovatel neposkytuje službu, o kterou zájemce žádá
 • nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou zájemce žádá
 • žadatel nespadá do cílové skupiny
 • žadatel z důvodu infekčního onemocnění není schopen pobytu v Domově pro seniory
 

 

 Plány do budoucna:

 • další zdroje financování (dotace, granty, sponzoring atd.)
 • každý rok zrealizovat Den otevřených dveří
 • pravidelné setkávání s rodinami uživatelů
 • zavést paliativní péči do běžné praxe

 

Zásady poskytované služby:

 • Individuální přístup - pracovníci přistupují ke každému zájemci/uživateli služby jako k jedinečné bytosti, která má své individuální potřeby, zájmy i svá specifika (věková, charakterová, osobnostní atd.).
 • Respekt - uznáváme názory a vlastní rozhodnutí uživatelů. Vytváříme podmínky, v nichž se uživatelé mohou cítit důstojně a rozhodovat se s porozuměním důsledků svého rozhodnutí.
 • Zachování soběstačnosti – snažíme se rozvíjet či alespoň udržovat stávající schopnosti a soběstačnost uživatelů.
 • Flexibilita – poskytované služby se přizpůsobují potřebám uživatelů, nikoli uživatelé potřebám pracovníků, zaběhaným způsobům práce a režimu Domova.
 • Důstojnost - vytváříme podmínky pro důstojné prožití života ve stáří především respektováním individuality každého uživatele služeb, přičemž dbáme na zachovávání lidských práv, svobod a soukromí uživatelů služeb. Pracovníci projevují úctu ke každému zájemci/uživateli služby a respektují je bez ohledu na věk, sociální postavení, zdravotní stav apod.
 • Zdraví – poskytujeme péči a pomoc vycházející z individuálně určených potřeb uživatelů. Snažíme se rozvíjet či alespoň udržovat stávající schopnosti a soběstačnost uživatelů a přispívat tak k udržení fyzického i psychického zdraví.
 • Rozum – vytváříme příležitosti k tomu, aby uživatele mohli realizovat vlastní vůli, jednat na základě vlastního rozhodnutí a zapojovat se do rozhodování o směrování a aktivitách Domova.

 

Základní činnosti zajišťované v Domově se zvláštním režimem:

a) poskytnutí ubytování
• ubytování ve dvojlůžkových pokojů
• úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení

b) poskytnutí stravy 

 • poskytujeme celodenní stravování. Stravování je v souladu se zásadami zdravé výživy, s ohledem na věk a zdravotní stav uživatele 

c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
• pomoc při úkonech osobní hygieny
• pomoc při základní péči o vlasy a nehty
• pomoc při použití WC

d) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
• pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
• pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
• pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh
• pomoc při podávání jídla a pití
• pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů
• pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

f) sociálně terapeutické činnosti
• socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních  a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob

g) aktivizační činnosti
• pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím
• nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
• pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů