Drobečková navigace

Úvod > Odlehčovací služba

Odlehčovací služba

Cílová skupina Odlehčovací služby jsou osoby seniorského věku nad 65 let, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a u kterých situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Posláním Odlehčovací služby je poskytnout čas na nezbytnou regeneraci sil pečující osobě, která si může v klidu odpočinout s vědomím, že je o jejího blízkého dobře postaráno, nejdéle po dobu 3 měsíců.

  

Cílem poskytované sociální služby je:

 • pomoci poskytovat podporu v uchování co nejdelších svých schopností a dovedností, zejména ve vztahu ke své soběstačnosti
 • sociální služba je poskytována uživateli dle jeho individuálních, osobních potřeb

 

 

 

V souladu s §91 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách může Domov pro seniory odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb, pokud:

 • poskytovatel neposkytuje službu, o kterou zájemce žádá
 • nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou zájemce žádá
 • žadatel nespadá do cílové skupiny
 • žadatel z důvodu infekčního onemocnění není schopen pobytu v Domově pro seniory
 

 

 Plány do budoucna:

 • další zdroje financování (dotace, granty, sponzoring atd.)
 • každý rok zrealizovat Den otevřených dveří
 • pravidelné setkávání s rodinami uživatelů
 • zavést paliativní péči do běžné praxe

 

Zásady poskytované služby:

 • Individuální přístup - pracovníci přistupují ke každému zájemci/uživateli služby jako k jedinečné bytosti, která má své individuální potřeby, zájmy i svá specifika (věková, charakterová, osobnostní atd.).
 • Respekt - uznáváme názory a vlastní rozhodnutí uživatelů. Vytváříme podmínky, v nichž se uživatelé mohou cítit důstojně a rozhodovat se s porozuměním důsledků svého rozhodnutí.
 • Zachování soběstačnosti – snažíme se rozvíjet či alespoň udržovat stávající schopnosti a soběstačnost uživatelů.
 • Flexibilita – poskytované služby se přizpůsobují potřebám uživatelů, nikoli uživatelé potřebám pracovníků, zaběhaným způsobům práce a režimu Domova.
 • Důstojnost - vytváříme podmínky pro důstojné prožití života ve stáří především respektováním individuality každého uživatele služeb, přičemž dbáme na zachovávání lidských práv, svobod a soukromí uživatelů služeb. Pracovníci projevují úctu ke každému zájemci/uživateli služby a respektují je bez ohledu na věk, sociální postavení, zdravotní stav apod.
 • Zdraví – poskytujeme péči a pomoc vycházející z individuálně určených potřeb uživatelů. Snažíme se rozvíjet či alespoň udržovat stávající schopnosti a soběstačnost uživatelů a přispívat tak k udržení fyzického i psychického zdraví.
 • Rozum – vytváříme příležitosti k tomu, aby uživatele mohli realizovat vlastní vůli, jednat na základě vlastního rozhodnutí a zapojovat se do rozhodování o směrování a aktivitách Domova.

 

Základní činnosti zajišťované v Domově pro seniory:

a) poskytnutí ubytování

 • ubytování ve dvojlůžkových pokojích

 • úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení 

b) poskytnutí stravy 

 • poskytujeme celodenní stravování. Stravování je v souladu se zásadami zdravé výživy, s ohledem na věk a zdravotní stav uživatele 

c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
 • pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh
 • pomoc při podávání jídla a pití
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 • pomoc při úkonech osobní hygieny
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 • pomoc při použití WC

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

f) sociálně terapeutické činnosti

 • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob

g) aktivizační činnosti

 • volnočasové a zájmové aktivity
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů